Stowarzyszenie Aktywne Kobiety2021-12-17T12:01:03+02:00

Jesteśmy pozarządową organizacją typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 2002 roku.

Naszą misją jest działanie na rzecz równych szans, włączenie społeczne, aktywizacja obywatelska i rozwój demokracji. Pragniemy, aby każdy człowiek – niezależnie od płci, wieku, wyznania, narodowości i sytuacji społecznej – miał szanse i możliwości realizacji swojego potencjału, dostęp do praw i przywilejów, do edukacji i kariery, władzy, zasobów i szczęścia.

Realizujemy i koordynujemy projekty młodzieżowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu polska młodzież może zdobywać doświadczenie w zagranicznych organizacjach a polskie organizacje mogą wzbogacać swoje działania udziałem międzynarodowych wolontariuszy.
Podróże zawodowe są szansą na karierę i oknem na świat.

Chcemy przeciwdziałać stereotypom, uprzedzeniom, wykluczeniu społecznemu i patologiom.

Chronimy prawa człowieka. Wierzymy, że wolność decydowania o swoim życiu i podejmowania własnych wyborów należy się wszystkim ludziom.Pragniemy zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym i społecznym, promujemy demokrację i jej wartości: tolerancję, współdecydowanie, partnerstwo, zaangażowanie.

Promujemy udział obywateli w życiu społecznym i politycznym; pomagamy organizować kampanie wyborcze, uczymy liderów i liderki, budujemy sieci współpracy /networking/, wzmacniamy liderów lokalnie i na całym świecie, również w Afganistanie.Podejmujemy działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy pracując z osobami bezrobotnymi przy pomocy innowacyjnych, aktywnych metod edukacyjnych /warsztaty, treningi, coaching, mentoring/.Z zamiłowaniem uprawiamy współpracę międzynarodową z kadrą pozaformalnej edukacji dorosłych i młodzieży z całego świata, bo wierzymy w moc wymiany doświadczeń i uczenia się ponad granicami. Wspólnie z innymi organizacjami rozwijamy nowoczesne, na miarę XXI wieku, metody i programy podnoszące kwalifikacje.

Promujemy dialog między kulturami i obywatelami, wzmacniamy solidarność, która przekracza granice krajów i kontynentów. Uwielbiamy poznawać inne kultury, obyczaje, rytuały. Przez świat niesiemy otwartość wobec odmienności, tolerancję, ciekawość, szacunek.
Upowszechniamy różne metody rozwoju osobistego, które pomagają w podniesieniu jakości życia. Wierzymy, że wszyscy możemy być szczęśliwi i żyć w poczuciu Pełni siebie. Upowszechniamy ideę uważności i świadomego życia. W naszych działaniach sięgamy śmiało po alternatywne metody np. jogę śmiechu, taniec, malarstwo intuicyjne, pracę z oddechem, pracę z ciałem, arteterapię, góroterapię.

Naszą wartością i celem jest także rozwój trzeciego sektora, dlatego szkoleniowo i doradczo wspieramy inne organizacje pozarządowe, szczególnie w dziedzinie planowania projektów i zarządzania nimi.Współpracujemy z sektorem biznesowym, bo wierzymy, że „dobra” działalność gospodarcza powinna być oparta na wartościach zrównoważonego rozwoju, partnerstwa i wspierać realizację misji. Współpraca organizacji z sektorem biznesowym ma zatem sens.

Link do strony: www.aktywnekobiety.org.pl