Wolontariat Europejski w hiszpańskiej eko-wiosce // European Voluntary Service in a Spanish eco-village

Interesujesz się alternatywnym życiem poza systemem w towarzystwie przyrody? Chcesz żyć w zgodzie z naturą i przyczynić się do rozbudowy eko-farmy? Masz 18-30 lat oraz migranckie pochodzenie?

Wyjedź ma 2-4 miesiące do hiszpańskiej eko-farmy w Cretas! Stowarzyszenie Aktywne Kobiety we współpracy z Fundacją Medeina zaprasza na długoterminowy projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Czas trwania: od 2 do 4 miesięct; Istnieje też możliwość wyjazdu na wolontariat krótkoterminowy (do 2 miesięcy)

Miejsce: Cretas, Aragona
Nabór trwa!

Profil uczestnika: Preferowane osoby z pochodzeniem migranckim. Poszukujemy rezydentów Polski, w wieku 18-30 lat. Zainteresowanych ekologią i zrównoważonym rozwojem, zmotywowanych i otwartych na nowe inicjatywy.

Zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży, wyżywienie, transport lokalny, wizy, opiekę tutora i mentora w pracy, certyfikat Youthpass zapewniane są w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Główne korzyści:

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie  holistycznego podejścia do zarządzania projektami – Dragon Dreaming 
 • nauka permakultury, ogrodnictwa, zbiorów, naturalnego budownictwa, zrównoważonej gospodarki, zrównoważonego życia i recyklingu
 • możliwość samorozwoju w wspierającym międzynarodowym otoczeniu otwartych, tolerancyjnych i przyjaznych osób
 • poznanie nieformalnych działań edukacyjnych  i szansa na rozwój nowych kompetencji miękkich
 • wsparcie koordynatora, tutora oraz mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • podszlifowanie języków obcych, w tym języka hiszpańskiego
 • poznanie nowych narzędzi, których wykorzystanie może się okazać przydatne w dalszej ścieżce kariery
 • możliwość podróżowania po całej Hiszpanii.

Zadania uczestnika:

 • uczestnictwo w życiu eko-farmy
 • wykorzystanie w pracy holistycznego podejścia Dragon Dreaming do tworzenia  systemów wydajnych z punktu widzenia ekologii, zrównoważonego życia, oraz recyklingu dla realizacji projektów
 • udział w budowie małych budynków z materiałów głównie naturalnych i pochodzących z recyklingu
 • opieka nad zwierzętami i  dbanie o ich przestrzeń życiową
 • przygotowywanie zdrowego, wegetariańskiego jedzenia oraz poznawanie nowych światowych i lokalnych przepisów
 • współorganizowanie jarmarków giełdowych, regionalnych festiwali oraz imprez mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i wzmacnianie zachowań wspierających zrównoważony rozwój; 
 • tworzenie treści dla mediów społecznościowych oraz dokumentowanie działań
 • ogrodnictwo i działalność związana z produkcją i konserwacją żywności na własny użytek
 • poznanie tajników aromaterapii

Are you interested in an alternative life outside the system in the company of nature? Do you want to live in harmony with nature and contribute to the expansion of your eco-farm? Are you 18-30 years old and have a migrant background?

Go 2-4months to a Spanish eco-farm in Cretas! The Active Women Association in cooperation with the Medeina Foundation invites you to a long-term project under the European Solidarity Corps!

Duration: 2-4 months; There’s a chance to go on a short-term voluntary service (up to 2 months).   

Location: Cretas, Aragona
Recruitment continues!

Participant’s profile: Preferred people with a migrant background. We are looking for Polish residents aged 18-30. Interested in ecology and sustainable development, motivated and open to new initiatives.

Accommodation, pocket money, insurance, reimbursement of travel expenses, meals, local transport, visas, tutor and mentor at work, Youthpass are provided under the European Solidarity Corps program.

Main benefits:

 • gaining interesting professional experience
 • learning about the holistic approach to project management – Dragon Dreaming
 • learning permaculture, horticulture, harvesting, natural building, sustainable economy, sustainable living and recycling
 • the possibility of self-development in a supportive international environment of open, tolerant and friendly people
 • learning about informal educational activities and a chance to develop new soft skills
 • support of a coordinator, tutor and mentor
 • the opportunity to make new international friendships
 • improvement of foreign languages, including English and Spanish
 • learning about new tools, the use of which may turn out to be useful in the further career path
 • the ability to travel all over Spain

Participant’s tasks:

 • participation in the life of the eco-farm
 • using the holistic approach of Dragon Dreaming in the work to create systems efficient in terms of ecology, sustainable life, and recycling for the implementation of projects
 • participation in the construction of small buildings made of mainly natural and recycled materials
 • caring for animals and caring for their living space
 • preparing healthy, vegetarian food and learning about new global and local recipes
 • co-organizing stock exchange fairs, regional festivals and events aimed at raising environmental awareness and strengthening behaviors supporting sustainable development;
 • creating content for social media and documenting activities
 • horticulture and activities related to the production and preservation of food for personal use
 • learning the secrets of aromatherapy

Zapoznaj się z Infopackiem           ///    Check our infopack!                 

Zobacz nasze materiały video nagrane w eko-wiosce Kurkumfarm

2023-03-14T11:04:34+02:00